Amimir
Troba el teu allotjament ideal
Entrada
Sortida

Condicions Generals Amimir.com

AMIMIR.com és un domini d'Internet i és marca registrada per Viatges Per Tu, SLU, societat amb CIF B55666952, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona al Tom 2903, Foli 37, Secció 8a, Full T-48873, Inscripció 1ª. Societat situada en Avda de Bellisens 42 Edifici Tecnoparc. Despatx 129, 43204 - Reus (Tarragona). Telf.:93 655 09 01 set Fax: 977.270.159.

Viatges Per Tu, SLO, disposa dels permisos i llicències necessàries per a l'exercici de les activitats pròpies d'una agència de viatges. La societat es troba registrada en el Registre de Turisme de Catalunya amb títol-llicència GC 169 MD. Aquest títol-llicència garanteix a tots els nostres clients que la nostra agència té contractades les assegurances de responsabilitat civil i avals en possessió de l'administració pertinents que li permetrien fer front a les responsabilitats derivades de qualsevol dels nostres viatges.

La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la pàgina web de AMIMIR.com implica l'acceptació expressa de les següents condicions generals de la contractació:


1. Definicions i abast

Els termes del contracte s'han d'entendre d'acord a les següents definicions:

  • AMIMIR.com: Marca registrada per Viatges Per Tu, SLU que actua com a agència intermediària majorista-minorista de viatges. AMIMIR.COM actua com a simple agent intermediari en la contractació de serveis entre el client i el proveïdor de serveis, de manera que en no assumeix el risc i ventura de les operacions concloses a través del lloc web.
  • Client: S'entendrà per client aquella persona que reserva un o més serveis dels que s'ofereixen a través de la nostra pàgina web.
  • Serveis: S'entén per servei qualsevol prestació oferta pels diferents proveïdors en el lloc web AMIMIR.COM, com la reserva d'allotjaments, transports, centres termals i altres.
  • Lloc web: S'entén la pàgina web www.amimir.com
  • Proveïdor: Fa referència als proveïdors de serveis de l'agència de viatges, com ara hotels, tour operadors, centres termals i altres.

AMIMIR.com queda facultat per a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avís, no obstant això, aquests canvis no afectaran les reserves que AMIMIR.com hagi acceptat amb anterioritat a la modificació. Per aquest motiu, es recomana al client que llegeixi, guardi i imprimiu una còpia de les presents Condicions Generals en formalitzar la seva reserva.


2. Capacitat legal per contractar

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts en el lloc web de AMIMIR.com, manifestant que accepta la vinculació del present acord i entén i accepta en la seva totalitat les condicions aquí anunciades per a l'ús del lloc web i dels serveis oferts.

En cas de contractació per menors d'edat es requerirà l'autorització dels pares o tutors legals per poder procedir a la reserva dels serveis oferts en el lloc web de AMIMIR.COM. AMIMIR.com no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i, per tant, no pot constatar l'edat dels mateixos.


3. Coneixement i acceptació expressa de les condicions

La contractació d'un viatge ofert en el lloc web AMIMIR.com implica el coneixement i acceptació expressa d'aquestes Condicions Generals.

En cas de conflicte, discordança o incoherència entre les presents Condicions Generals i les Condicions Especials de cada oferta, prevaldran aquests últims.


4. Formalització de reserves
4 .1. Procediment

Quan l'usuari efectua la seva reserva a través de la pàgina web AMIMIR.com , la reserva no quedarà confirmada fins que no es faci l'ingrés o el pagament íntegre dels serveis contractats. En cas de no fer el pagament dels serveis al moment de formalitzar la reserva, AMIMIR.com es reserva el dret d'anul·lar la reserva del client.

Quan el pagament de la reserva s'efectuï mitjançant targeta de crèdit/dèbit, l'entitat financera que actua com a intermediària a la transacció genera un codi associat a l'operació ia la targeta amb què s'ha efectuat el pagament. Això permet al comerç, sempre amb el consentiment del client, efectuar el cobrament d'aquell o aquells imports relacionats amb la reserva associada amb l'únic objectiu d'atorgar més comoditat als pagaments que el client hagi de fer en virtut de modificacions, pagaments parcials o altres pagaments.

Quan el client decideixi optar pel “pagament parcial” de la seva reserva, el pagament dels serveis s'haurà de fer en els terminis, imports i condicions fixats per a cada reserva. El client es compromet de manera expressa a efectuar els pagaments parcials de conformitat amb el que disposa cada reserva. En cas que el client no efectuï els pagaments de la reserva en els terminis i/o imports previstos per a cada reserva, AMIMIR.COM es reserva el dret d'anul·lar la reserva, perdent el client els imports que haguessin estat abonats per a la contractació de els serveis, que passaran a ser propietat de AMIMIR.COM en concepte de costos de cancel·lació.

Sense perjudici del que disposen línies anteriors, AMIMIR.com es reserva el dret de modificar les condicions de pagament en funció de cada oferta presentada. Les condicions de pagament seran les permeses i exposades per a cada oferta de productes i/o serveis.

El fet de sol·licitar una reserva a la pàgina web AMIMIR.com implica l'acceptació per part del client del càrrec de l'import de la reserva contractada a través del mitjà de pagament seleccionat pel client.

En cas que el client decideixi pagar la reserva mitjançant transferència bancària o ingrés, AMIMIR.com es reserva el dret de suspendre la tramitació i confirmació de la reserva fins que pugui verificar que l'import transferit s'ha ingressat, de manera efectiva, a la compte bancari propietat d' AMIMIR.com . En cas que l'import dels serveis contractats no s'aboni íntegrament i de forma efectiva a AMIMIR.com segons el que disposa cada oferta seleccionada, AMIMIR.com podrà cancel·lar i anul·lar la reserva havent d'assumir el client els costos que pogués comportar aquesta cancel·lació .

 

4 .2. Confirmació de la reserva de plaça

La confirmació d'una reserva serà remesa per AMIMIR.com al client mitjançant correu electrònic on figuraran els elements essencials del contracte com ho són els serveis i productes contractats, el preu i la data de gaudi del servei.

 

4 .3. Document que formalitza el contracte

Un cop realitzat el pagament de la reserva, AMIMIR.com enviarà un bo de confirmació de serveis al client per correu electrònic. Aquest abonament té caràcter de rebut i s'haurà de presentar a l'entrada de l'allotjament o el servei contractat com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats. En cas que el client no rebi el seu bo de confirmació de serveis s'aconsella que el client contacti amb nosaltres mitjançant una trucada al telèfon d'atenció al client 93 655 09 01.

El pagament dels serveis contractats finalitza amb la recepció del bo de confirmació de serveis. No obstant això, alguns allotjaments poden sol·licitar al client el número de la targeta de crèdit que operarà com a garantia d'un eventual pagament de serveis consumits a l'allotjament o de possibles desperfectes ocasionats.

El client, en tornar del viatge, podrà sol·licitar la remissió de la factura acreditativa dels serveis prestats. Per motius d'organització, per sol·licitar la factura serà imprescindible que el client esperi a tornar del viatge contractat i que sol·liciti la factura mitjançant l'apartat de contacte habilitat a la pàgina web de www.amimir.com.

El client accepta de forma expressa que la factura acreditativa de la prestació de serveis li sigui remesa via correu electrònic a l'adreça que aquest consigni a l'apartat de contacte. Sense perjudici del que s'ha exposat, el client tindrà dret a revocar aquest consentiment i rebre la factura en format paper sempre que així ho indiqui a través de l'apartat de contacte habilitat a la pàgina web www.AMIMIR.com.

 

4 .4. Arxiu del document

Viatges Per a TI, SLU us informa que el contracte subscrit entre les parts serà arxivat en els sistemes d'emmagatzematge de dades de l'empresa.

 

4 .5. Comunicacions amb el client

El client accepta de forma expressa que les comunicacions efectuades per part de Viatges Per a Tu, SLU es realitzin a través del correu electrònic indicat pel propi client. En cas de detectar qualsevol incidència relativa a la reserva d'un client, AMIMIR.com es posarà en contacte amb el client per mitjà del correu electrònic indicat per aquest darrer.

En cas de no poder contactar amb el client per aquesta via, AMIMIR.com tractarà de contactar amb el client per via telefònica. Això no obstant, si la via telefònica resultés infructuosa, el client accepta de manera expressa considerar-se notificat de qualsevol eventualitat mitjançant l'enviament, per part d'AMIMIR.com, del correu electrònic en què s'informa d'aquesta circumstància.

 

4 .6. Reserves de grups

En cas que un client, o diversos, pretenguin fer una reserva de 10 o més persones, caldrà que prèviament es contacti amb el Departament d'Atenció al Client d'AMIMIR.com per informar de tal circumstància. Això serà aplicable tant si la reserva es formalitza de forma conjunta com si es fan reserves individuals amb la mateixa data d'entrada i sortida de l'allotjament que arribin a un nombre de 10 persones.

En cas de no complir l'obligació d'informació prèvia al nostre Departament d'Atenció al Client, AMIMIR.com es reserva el dret de cancel·lar les reserves afectades.


5. Veracitat de les dades i política de privacitat
L'usuari, per poder contractar els diferents viatges que ofereix Amimir.com al seu lloc web, declara que tota la informació subministrada en el moment d'efectuar la reserva és veraç, completa i precisa. El client que formalitza una reserva autoritza expressament a Amimir.com perquè procedeixi a incloure en un fitxer automatitzat de titularitat privada les dades de caràcter personal que figurin en els camps del formulari per a l'adequada prestació dels seus serveis. El titular de la reserva ha d'introduir correctament les dades tal com figuren en el seu DNI o passaport. La reserva s'assigna a un únic titular, per tant, les dades indicades en el camp 'Titular' han de correspondre en la seva integritat amb el client titular de la reserva, i no amb les dades d'altres viatgers. Amimir.com no es fa responsable dels problemes que pogués generar l'omissió o falsificació de dades.

El client serà responsable de facilitar la informació relativa a la seva reserva de forma veraç, tenint en compte que totes les dades incloses en la reserva han de romandre vigents en el moment d'inici del viatge o començament de la prestació de servei contractada. Si és el cas, el client ha de tenir especial cura en la determinació de l'edat dels nens menors d'edat inclosos en la seva reserva, ja que la mateixa haurà de ser considerada a la data d'inici del viatge i no en el moment de formalitzar la reserva.

El client té l'obligació d'acudir a la prestació de serveis contractada proveït dels documents legals que acreditin degudament la seva identitat i la de tots els integrants de la reserva. Els diferents proveïdors de serveis (allotjaments, mitjans de transport, estacions esquí, activitats de lleure o similars) sol·liciten habitualment els documents acreditatius d'identitat a tots els integrants de la reserva. Amimir.com no es fa en cap cas responsable de la falta de presentació de la documentació requerida i de les conseqüències que això pugui comportar.

Amimir.com informa als seus clients que, en cas de ser necessari l'encreuament de fronteres entre països, tots els integrants de la reserva han de tenir els documents acreditatius d'identitat que siguin necessaris, i ha de assegurar-se de la necessitat o no de disposar de determinats documents legals (Passaport, Llibre de Família o similars).

De conformitat amb el que disposa l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE així com a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incloses en un fitxer automatitzat que es troba protegit amb les mesures tècniques necessàries per evitar la seva alteració o pèrdua. S'indica que el responsable del tractament és la societat mercantil Viatges Per TU, SLO, situada en Avda. De Bellissens 42 Edifici Tecnoparc. Despatx 129, 43204 Reus (Tarragona) i que el client pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició (supressió), limitació i / o modificació així com a la portabilitat mitjançant l'enviament de correu electrònic a: legal@viajesparati.com o bé mitjançant correu postal dirigit al domicili social anteriorment referit.

Les dades facilitades pel client seran tractades d'acord amb el que disposa la nostra política de privacitat.
6. Comunicació i cessió de dades a tercers

Per tal de garantir un correcte desenvolupament dels productes i / o serveis contractats, l'informem que AMIMIR.com compartirà les seves dades de caràcter personal amb el proveïdor de serveis que el client reserva (hotels, tour operadors, etc).

L'usuari accepta aquesta cessió de dades i autoritza de forma expressa a Viatges Per Tu, SLU - a través d'AMIMIR.com - perquè pugui procedir a la comunicació de les dades personals del client que seran utilitzades pel proveïdor de serveis amb l'estricta i única finalitat del bon desenvolupament de la prestació contractada. Així mateix, en aquells casos en què no sigui l'usuari que efectua la reserva qui ha de gaudir i beneficiar-se dels serveis contractats, l'usuari es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment per a la cessió de les seves dades d'aquelles terceres persones que hagin de beneficiar-se de la mateixa, tot això abans de comunicar les seves dades a AMIMIR.com.


7. Política de cancel·lació i modificacions

AMIMIR.com es preocupa per establir una política de modificacions i cancel·lacions clara i comprensible perquè el client pugui conèixer amb exactitud les conseqüències d'una eventual modificació i/o cancel·lació de la reserva.

Us informem que en virtut del que disposa l'article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris, no és procedent el dret de desistiment dels serveis d'allotjament contractats, llevat que una altra cosa es disposi a les Condicions Particulars de cada oferta.

7.1. Modificacions a la reserva

Qualsevol modificació d'una reserva formalitzada serà considerada com una cancel·lació i queda subjecta als costos que estableixi el proveïdor de serveis.

Considerem d'especial importància recordar que per a la majoria de proveïdors de serveis, els canvis de dates, titularitat o reducció de pernoctacions solen equiparar-se a una cancel·lació, amb els costos consegüents que això pot comportar.

Els costos de cancel·lació de reserva seran coneguts pel client durant el procés de reserva i quedaran detallats al bo de confirmació de serveis contractats.

7.2. Cancel·lació de la reserva

El client podrà desistir del contracte i cancel·lar la reserva fent front als costos que carregui el proveïdor de serveis.

Els costos de cancel·lació de reserva seran coneguts pel client durant el procés de reserva i quedaran detallats al bo de confirmació de serveis contractats.

7.2.1.Condicions específiques aplicables a la cancel·lació de serveis contractats sota la modalitat de "Cancel·lació gratuïta".

Les condicions i costos aplicables a la cancel·lació dels productes i serveis contractats sota la modalitat de “cancel·lació gratuïta” quedaran determinats en cada oferta o promoció.

7.3. No presentació del client a l'allotjament

En cas que el client no es presenti a l'allotjament a la data d'entrada contractada, se us carregarà el 100% de la reserva.

En cas que el client prevegi un retard en arribar a l'allotjament haurà d'avisar VIATGES PER A TU, SLU perquè es puguin realitzar les gestions pertinents en relació amb el manteniment de la seva reserva.

7.4. Sortida anticipada de l'allotjament

En cas que el client decideixi abandonar l'allotjament contractat abans de la conclusió de la reserva, us informem que això comporta un cost del 100% de l'import de la reserva.

7.5. Disposicions aplicables a la modificació i cancel·lació de reserves

Per efectuar la modificació i/o cancel·lació d'una reserva, el client haurà d'accedir a la seva “àrea d'usuari d'Amimir.com” i efectuar-ne la petició o bé sol·licitar la cancel·lació mitjançant l'apartat de contacte de la pàgina web “Amimir. com”. Per agilitzar els tràmits, es recomana trucar per telèfon al número especial per a clients que apareix a la confirmació de la reserva a aquest efecte.

Per procedir a la cancel·lació definitiva d'una reserva serà imprescindible que el client confirmi per escrit (utilitzant el correu electrònic que el client va indicar com a mitjà de contacte a la reserva i seguint els passos que se li indiquin) el seu desig de cancel·lar la reserva i accepti les condicions de cancel·lació. Un cop iniciat el procés a través de l'àrea d'usuari o bé des de l'apartat de contacte, el client rebrà un correu electrònic on haurà de confirmar de forma expressa que voleu cancel·lar la reserva. Un cop efectuada aquesta confirmació, la reserva quedarà cancel·lada. És imprescindible que el client faci la confirmació de la cancel·lació de la reserva mitjançant les accions que s'indiquin al correu electrònic remès per "amimir.com".

En cas de no produir-se la confirmació de la cancel·lació de la reserva de la manera que es detalla en aquesta clàusula, la reserva es mantindrà en els termes en què va ser conclosa en primera instància.

 


8. Reemborsament de quantitats

En cas de correspondre un reemborsament al client un cop realitzades les detraccions esmentades en la clàusula anterior AMIMIR.com abonarà l'import degut. El client ha de tenir en compte que el reemborsament de les quantitats pot trigar uns dies, període que en cap cas superarà els 14 dies.

En cas que el client hagi efectuat el pagament de la reserva amb targeta de crèdit, l'import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la qual es va formalitzar el pagament. Per contra, si el client va efectuar el pagament de la reserva mitjançant ingrés bancari, AMIMIR.com li requerirà, a la mateixa adreça de correu electrònic des de la qual es va formalitzar la reserva, perquè el client procedeixi a fixar el número de compte al qual s'ha de fer el reemborsament de les quantitats pagades.


9. Overbooking i cancel·lació a instància de AMIMIR.com

9) Modificació o anul·lació per part d'AMIMIR.COM

En cas de resultar impossible o extremadament difícil la prestació del servei contractat pel client, AMIMIR.COM podrà cercar una alternativa al client sempre que això sigui possible i les condicions ho permetin. En cas de no poder oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o en cas que l'alternativa oferta no sigui acceptada pel client, s'entendrà produïda la resolució del contracte i AMIMIR.COM procedirà al reemborsament de l'import abonat pel client.

En cas d'overbooking de l'allotjament contractat, AMIMIR.COM es reserva el dret a oferir al client un allotjament de categoria igual o superior al que havia contractat, sempre que això sigui possible i les condicions ho permetin. Si AMIMIR.COM no pogués oferir una alternativa al client o bé si el consumidor i usuari no accepta el canvi proposat, es procedirà a la resolució del contracte sent AMIMIR.COM qui reintegrarà les quantitats que el client hagués satisfet.

9.2) Informació específica relativa als efectes del COVID19 a la seva reserva

AMIMIR.com recorda als seus clients que la informació exposada a la seva pàgina web es basa en les dades i indicacions ofertes pels diferents prestadors de serveis que intervenen a cada reserva. AMIMIR.com queda subjecte a les condicions que puguin establir els diferents proveïdors de serveis a cada moment determinat.

A causa de l'impacte del COVID19, els diferents proveïdors de serveis que intervinguin a la reserva contractada podran prestar els seus serveis de conformitat amb els paràmetres establerts per les autoritats sanitàries i administratives competents, sent que la forma de desenvolupar els serveis podrà emmotllar-se a la normativa imperant en cada moment. Per tant, és possible que alguns dels serveis habituals oferts pels diferents proveïdors es puguin modificar o fins i tot no arribar a prestar-se, sempre que així ho requereixin raons de seguretat, organització, ordre públic o similars.

En cas que un determinat proveïdor de serveis no arribés a prestar algun dels seus serveis contractats pel client, bé sigui de manera total o parcial, quan això sigui degut a motius de seguretat, organització, ordre públic, o similars, AMIMIR.com no garanteix en cap cas la devolució parcial ni total de limport corresponent a aquest servei.

AMIMIR.COM recorda als seus clients que és possible que alguns de les destinacions turístiques contractades imposin l'obligació de presentar una prova PCR (o similar), amb resultat negatiu, un certificat de vacunació complet o un altre document d'anàloga categoria abans de permetre l'entrada al seu territori. També pot ser que algunes de les prestacions contractades amb la reserva requereixin la presentació d'aquests certificats. En aquest sentit, AMIMIR.COM informa el client que els costos i els tràmits associats a aquestes proves són a càrrec i per compte exclusiu del client. AMIMIR.COM no assumirà cap mena de responsabilitat pels perjudicis i/o inconvenients que pugui causar la no realització de les proves catalogades com a obligatòries en determinats països.


10. Preus i impostos

Si no es diu res en contra, els preus que es mostren en l'oferta visible al client són els preus finals per persona i estada (IVA inclòs) que l'usuari haurà d'abonar. No obstant això, les autoritats locals de certes comunitats autònomes i certs països poden gravar impostos turístics addicionals que s'han de pagar en el lloc on es realitzi el viatge.

En els casos anteriorment esmentats, aquest impost quedarà reflectit en l'oferta del viatge i serà el client qui quedarà afecte al pagament de l'impost o taxa.

 

AMIMIR.com podrà declinar tota mena de responsabilitat contractual en cas d'existir errors tipogràfics, de localització o numèrics en les seves ofertes que suposin un error manifest i evident que no pogués passar desapercebut per a l'usuari mitjà. Aquesta exoneració de responsabilitat únicament operarà sobre aquells errors respecte dels quals AMIMIR.com hagués procedit amb la diligència i immediatesa exigible per a la seva esmena, i comunicar la situació al client d'una forma ràpida i reintegrarà, si és el cas, les quantitats que hagin estat satisfetes pel mateix.


11. Incidències i responsabilitats

Amb l'objectiu de poder solucionar qualsevol incidència esdevinguda durant el transcurs del viatge contractat, AMIMIR.com recomana al consumidor o usuari que les queixes, incidències o reclamacions que es formulin es facin constar al mateix lloc de destinació on es desenvolupi la prestació de servei per tal que aquestes puguin ser resoltes en el menor període de temps possible.

Tot i això, Amimir.com posa a disposició dels seus clients un apartat de contacte directe online que permet el contacte directe i gratuït perquè el client pugui contactar directament amb el Servei d'Atenció al Client així com un telèfon d'atenció que està degudament exposat a la nostra pàgina web.

En la mesura que l'ordenament jurídic vigent ho permeti, Amimir.com declina qualsevol tipus de responsabilitat que pugui derivar de la pròpia estada dels usuaris a l'allotjament contractat (ex: robatoris, furts, accidents), excepte aquelles que derivin directament de la prestació contractual subscrita entre el client i la nostra empresa.

11.2 Responsabilitats del prestador del servei

"Amimir.com informa al client que l'àmbit de gestió de la nostra empresa en relació amb els viatges combinats que es puguin contractar a través del portal web "Amimir.com" se circumscriu a la contractació dels serveis seleccionats. El desenvolupament de la prestació contractual correspon a cadascun dels prestadors de serveis que intervinguin en el viatge combinat seleccionat, per tant, la responsabilitat del desenvolupament correcte del viatge correspon en exclusiva als prestadors finals del servei.. Tot i això, Amimir.com actuarà d'intermediari en la tramitació de les reclamacions que el client pugui efectuar contra el prestador del servei."

Amimir.com no es farà responsable de cap tipus d'indemnització per la pèrdua de qualsevol servei independent que no hagués estat inclòs al contracte de reserva (a tall d'exemple, Amimir.com no es farà responsable de pèrdues de reserves d'hotel en dies previs o posteriors al viatge contractat, manutenció, transports utilitzats en destinació, transports i/o connexions entre el lloc d'origen del client i el lloc de sortida o tornada del viatge, o pèrdues de connexions entre vols o altres transports) encara que el servei s'ha de cancel·lar per motius de força major o nombre insuficient de persones per fer el servei, sempre que aquesta situació s'hagi comunicat al client. Pel que fa als danys i perjudicis, aquests hauran de ser sempre acreditats pel client a través de quants documents acreditatius siguin necessaris. El rescabalament dels danys que puguin resultar d'una possible execució deficient del contracte quedarà limitat al que disposen els convenis internacionals reguladors de la matèria i, en tot cas, tindran una limitació màxima corresponent al triple de l'import del viatge contractat.


12. Acreditació d'identitat i possible frau

Amb tal de garantir el correcte desenvolupament de les reserves contractades, AMIMIR.COM es reserva el dret de sol·licitar als seus clients l'enviament d'aquells documents que acreditin, de manera fefaent, la identitat dels integrants de la reserva.

En cas que AMIMIR.COM apreciï indicis de possible frau en la realització de les reserves, portarà a terme les investigacions que es considerin oportunes i es reserva el dret de cancel·lar les reserves afectades. Tot això sense perjudici de la devolució dels imports al que el client tingui dret en funció del producte o servei contractat.

Les cancel·lacions de les reserves esmentades en el paràgraf anterior s'han de comunicar al client mitjançant enviament de correu electrònic i trucada telefònica a les adreces i números que el client ha facilitat a AMIMIR.COM. L'empresa no respondrà per la inobservança que el client pugui fer de les vies de contacte facilitades.


13. Ús del lloc web i continguts

Aquest lloc web està destinat únicament i exclusivament per a l'ús personal dels usuaris. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicat, còpia, distribució, venda, revenda i qualsevol altra forma d'explotació sigui amb fins comercials o no.

El client es compromet a no utilitzar aquest lloc web per a fins il·legals o prohibits. En particular, l'usuari del lloc web accepta que només pot utilitzar el lloc web per a si i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran destinats a un ús o consum propi o de les persones en nom de les que estigui legalment autoritzat per actuar i contractar. L'usuari no revendrà els productes o serveis adquirits a través del lloc web a altres persones.


14. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, dissenys, etc, que figurin al web de AMIMIR.com es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial i es troben expressament reservats per Viatges Per Tu, SLU, o, si cas, per a les persones físiques o jurídiques que figurin com a autors o titulars dels citats drets. La violació dels drets anteriors serà perseguida d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Queda terminantment prohibit qualsevol ús del contingut d'aquest lloc web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, per a usos diferents de la legítima informació o contractació dels usuaris dels serveis oferts .

Així mateix, queda totalment prohibida qualsevol classe d'utilització de les imatges contingudes al lloc web de AMIMIR.com fora del referit lloc web sense l'exprés consentiment de AMIMIR.com o dels seus proveïdors.


15. Ús de fotografies i il·lustracions

AMIMIR.com fa tot el possible perquè les fotografies i il·lustracions que mostra al seu lloc web es corresponguin amb la realitat i ofereixin una representació visual dels serveis que comercialitza. La finalitat de la inclusió d'aquestes imatges és la de poder oferir al client una impressió més detallada dels serveis contractats.

No obstant això, aquestes fotografies no s'han de considerar com una declaració exacta dels serveis sinó com a paràmetre merament orientatiu dels mateixos.


16. Serveis d'allotjament i els seus règims
16 1. Qualitat de l'allotjament

AMIMIR.com publica en les seves ofertes la indicació de l'nivell de qualitat i confort dels serveis d'allotjament oferts d'acord amb les dades subministrades pels proveïdors de serveis i d'acord amb els estàndards locals de classificació de país o comunitat autònoma on radica el propi allotjament.

Aquesta classificació s'ofereix simplement com a referència i paràmetre de qualitat, tot i això, el client ha de tenir en compte que la classificació de cada allotjament pot variar entre hotels de diferents països o fins i tot dins d'un mateix país. Recordem que és molt important que el client llegeixi amb deteniment les característiques individuals que es mostren en l'oferta de l'allotjament contractat. Així mateix, recordem que l'allotjament en tots els hotels, apartaments o albergs contractats es produirà en habitacions de categoria estàndard llevat que s'indiqui una altra cosa en l'oferta.

16 .2. Règims de l'allotjament

a) Règim de tot inclòs: Excepte indicació expressa, la fórmula tot inclòs inclou els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que s'esmenten en la campanya de publicitat i / o en la descripció de cada prestació proporcionada pel proveïdor de servei turístic . Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs abasta únicament les begudes alcohòliques locals.
b) Règim de pensió completa: Inclou esmorzar, dinar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin les begudes excepte que en l'oferta s'indiqui el contrari.
c) Règim de mitja pensió: Llevat que s'indiqui el contrari en l'oferta, inclou l'esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin les begudes.
d) Règim d'allotjament i esmorzar: Inclou l'esmorzar i l'allotjament.
En cas que l'establiment turístic seleccionat per a l'estada de el client no pugui oferir el règim alimentari contractat per motius de força major o causa de la imposició de restriccions normatives que impedeixin el normal desenvolupament dels serveis de restauració, AMIMIR.COM reemborsarà a el client els imports corresponents a l'servei que no es va poder prestar, prenent com a referència les tarifes de l'allotjament contractat que s'especifiquen en la pàgina web de AMIMIR.COM.

16 0,3. menjars
Si els àpats formen part de el paquet d'allotjament i el client no pot o no vol consumir per causa imputable a ell, no es efecturá reemborsament de les quantitats relacionades amb aquestes àpats.
16 0,4. Referències a la capacitat d'habitacions, estudis, apartaments i similars
AMIMIR.COM l'informa que la capacitat dels allotjaments publicats al nostre portal web s'ha d'entendre com el nombre de persones determinat que poden pernoctar a una concreta habitació, apartament, estudi o similar. Per tant, quan es fa referència a una habitació / apartament / estudi de caràcter individual, doble, triple, quàdruple, quíntuple o similar, s'ha d'entendre que en aquest allotjament caben una, dues, tres, quatre o cinc persones respectivament.

La distribució de les habitacions, apartaments, estudis o similars queden subjectes a la disponibilitat de l'establiment en qüestió. D'aquesta manera, la capacitat de les habitacions es pot completar amb llits individuals, llits dobles, lliteres, llits supletoris, sofàs-llit o similars.
17. Gestió de reclamacions

Per a la gestió de reclamacions, el client haurà de dirigir al departament d'atenció al client remetent les seves queixes / reclamacions mitjançant l'apartat de contacte que trobareu a la pàgina web de www.AMIMIR.com.


18. Ús de galetes

En AMIMIR.com utilitzem cookies per recollir informació dels usuaris i d'aquesta manera millorar la vostra navegació amb nosaltres. Una galeta és un petit arxiu on s'emmagatzema informació al teu navegador o dispositiu. Aquesta informació es guarda per a properes visites que facis a AMIMIR.com ja que es registra l'activitat de l'usuari durant el temps de navegació (data de l'última visita, preferències de navegació, etc.).

Aquesta informació s'utilitza per agilitar i facilitar la navegació de l'usuari. La navegació, compra o subscripció al butlletí a la pàgina web de AMIMIR.com implica consentir la instal·lació de les mateixes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per rebutjar cookies). L'usuari pot trobar més informació del tipus de cookies que utilitza AMIMIR.com a "Ús de galetes". Per a més informació relativa a la utilització i la desactivació de les cookies pot visitar el nostre apartat "Ús de galetes".


19. Exempció de responsabilitat per caigudes del servei o mal funcionament del lloc web

Viatges Per Tu, SLU no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: possibles errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal web o la transmissió de virus o programes maliciosos, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques tendents a la prevenció, eliminació i / o mitigació d'acord amb l'estat actual de la ciència i la tècnica.


20. Responsabilitat per enllaços externs

En el cas que al portal web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Viatges Per Tu, SLU no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Viatges Per Tu, SLU assumirà responsabilitat alguna pels continguts dels enllaços, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat o exactitud.

De la mateixa manera, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà necessàriament cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


21. Jurisdicció

De les possibles controvèrsies que puguin derivar de la interpretació i / o compliment del present contracte coneixeran els jutjats i tribunals del domicili del consumidor quan aquest tingui efectivament la condició de "consumidor".

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada total o parcialment nul·la o ineficaç, aquesta afectació no es farà extensiva a les altres clàusules del contracte que no es considerin nul·les. Per tant, el contracte es mantindrà en vigor excloent les clàusules afectes per la nul·litat o ineficàcia.


22. Suggeriments

A AMIMIR.com ens preocupem per la qualitat dels nostres serveis i la comoditat dels nostres clients, per això habilitem un apartat de contacte a la nostra pàgina web amb l'objectiu que el client pugui enviar-nos els seus suggeriments per millorar els nostres serveis. També ens pots enviar les teves aportacions a sugerencias@amimir.com. Recorda que si tens una reserva i vols fer qualsevol gestió, la forma més ràpida i àgil és l'apartat de contacte. Si escrius a aquest email per a gestions de reserves, és possible que tardes més temps a rebre resposta.